/ NUMER PROJEKTU

Umowa nr 86/2018

/ Data podpisania umowy:

15 kwietnia 2019r.

/ Planowany termin zakończenia umowy:

czerwiec 2022r.

/ NAZWA ZADANIA

Opracowanie dokumentacji etapu Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego i Koncepcji Programowej dla budowy obwodnicy Brzegu w ciągu drogi krajowej nr 39

Zamawiający:

Skarb Państwa – Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad reprezentowany przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu, ul. Niedziałkowskiego 6, 45-085 Opole

Przedmiot zamówienia:

Opracowanie dokumentacji projektowej etapu Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego i Koncepcji Programowej (STEŚ-R) wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania p.n. „Budowa obwodnicy Brzegu w ciągu drogi krajowej nr 39”
Celem inwestycji, której dotyczy niniejsza dokumentacja jest budowa obwodnicy Brzegu w ciągu drogi krajowej nr 39 wraz z mostem nad rzeką Odrą, budowa dróg dojazdowych do obsługi przyległego terenu, budowa infrastruktury związanej z drogą, a także przebudowa lokalnych dróg oraz kolidujących urządzeń infrastruktury technicznej.

Lokalizacja inwestycji

– województwo: opolskie
– powiat: brzeski
– gmina: Brzeg, Lubsza, Skarbimierz

Planowany wstępnie zakres dokumentacji projektowej obejmuje:

– budowę drogi krajowej nr 39 (obwodnicy),

 • budowę skrzyżowań i przejazdów drogowych,
 • budowę i przebudowę obiektów inżynierskich (w tym budowę mostu nad rzeką Odrą),
 • budowę połączeń komunikacyjnych do obsługi terenów przyległych do projektowanej drogi,
 • budowę obwodu utrzymania dróg wraz z magazynem soli,
 • budowę dróg serwisowych wzdłuż całej obwodnicy po obu stronach,
 • budowę systemu odwodnienia projektowanego układu komunikacyjnego,
 • budowę obiektów i urządzeń obsługi uczestników ruchu,
 • budowę urządzeń ochrony środowiska i wyposażenia drogi, kanałów technologicznych,
 • budowę urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym Systemu Zarządzania Ruchem,
 • budowę oświetlenia drogowego,
 • przebudowę kolidującej infrastruktury technicznej,
 • rozwiązanie powiązań komunikacji publicznej, a także ciągów pieszych, rowerowych i turystycznych.

Etap I (do 18 miesięcy)

Etap obejmuje:

 • opracowanie wariantów przebiegu trasy obwodnicy,
 • przeprowadzenie inwentaryzacja przyrodnicza,
 • wykonanie pomiarów ruchu,
 • opracowanie dokumentacji: studium geologiczno-inżynierskie, opinia geotechniczna, projekt robót hydrogeologicznych, dokumentacja hydrogeologiczna,
 • przeprowadzenie audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 • opracowanie Raportu oddziaływania inwestycji na środowisko,
 • opracowanie analiz ekonomicznych,
 • złożenie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Etap II (do 30 miesięcy)

Etap obejmuje:

 • aktualizacja mapy do celów projektowych,
 • opracowanie projektu robót geologicznych i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej,
 • opracowanie Koncepcji Programowej (rozwiązania techniczne przebiegu obwodnicy)