Prace projektowe

 • przygotowywanie się do spotkań informacyjnych, których odbycie planowane jest na maj
 • prace na etapie koncepcji programowej
 • prace na etapie koncepcji programowej
 • przekazano projekt robót geologicznych celem zatwierdzenia
 • pozyskiwanie zgód właścicieli na wykonanie badań geologicznych
 • prace geodezyjne nad mapą do celów projektowych
 • złożenie wniosku o Decyzję środowiskową
 • rozpoczęto prace na etapie koncepcji programowej
 • trwają prace geodezyjne nad mapą do celów projektowych w terenie
 • trwa pozyskiwanie zgód właścicieli na wykonywanie badań geologicznych
 • trwa weryfikacja dokumentacji projektowej STEŚ
 • zakończono opracowywanie raportu ze spotkań informacyjnych (raport dostępny w zakładce „do pobrania”)
 • opracowano i przekazano STEŚ do weryfikacji zamawiającego GDDKiA
 • trwają prace terenowe w zakresie rozpoznania geotechnicznego
 • trwają prace kameralne w zakresie opracowania dokumentacji geotechnicznej
 • Rozpoczęto prace geotechniczne w terenie.
 • trwa opracowywanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego,
 • przekazano materiały do przeprowadzenia Audytu BRD,
 • trwa opracowywanie Raportu oddziaływania na środowisko,
 • odbyła się 10 Rada Projektu.
 • zakończono inwentaryzację przyrodniczą
 • uzyskano zatwierdzenie Dokumentacji Hydrogeologicznej
 • trwa opracowywanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego
 • opracowano materiały do przeprowadzenia Audytu BRD
 • zakończono opracowywanie Dokumentacji hydrogeologicznej,
 • odbyła się 9 Rada Projektu,
 • trwa inwentaryzacja przyrodnicza,
 • trwa opracowywanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego.
 • trwa inwentaryzacja przyrodnicza,
 • trwa opracowywanie dok. hydrogeologicznej,
 • przeprowadzana jest analiza wniosków przesłanych przez mieszkańców,
 • trwa opracowywanie raportu ze spotkań informacyjnych,
 • przygotowanie materiałów do Audytu BRD.
 • trwa inwentaryzacja przyrodnicza,
 • trwają prace geologiczne,
 • przeprowadzana jest analiza wniosków przesłanych przez mieszkańców,
 • przygotowanie materiałów do Audytu BRD.
 • Wykonano prognozę ruchu drogowego wraz z jej zatwierdzeniem
 • Wykonano projekt robót geologicznych dla hydrogeologii
 • Wykonano wariantowe propozycje przebiegu korytarzy projektowanej obwodnicy
 • Wykonano materiały informacyjne na spotkania z Mieszkańcami Gmin i Miasta
 • Wysłano i opublikowano zaproszenia na spotkania informacyjne
 • przekazano wyniki pomiarów ruchu
 • trwa inwentaryzacja przyrodnicza
 • wykonano pomiary ruchu
 • przedstawiono roboczą wersję strony internetowej
 • przekazano roboczy materiał na radę projektu nr 2 z rozszerzoną do 8 wariantów analizą trasy obwodnicy
 • trwa inwentaryzacja przyrodnicza
 • sporządzanie orientacji wraz z pozyskaniem niezbędnych materiałów geodezyjnych
 • prace rozpoznawcze w terenie
 • uzyskano wytyczne do przeprowadzenia pomiarów ruchu wraz z ustaleniem punktów pomiarowych
 • rozpoczęto inwentaryzację przyrodniczą