Posiedzenie Zespołu Oceny Projektów Inwestycyjnych

W dniu 22.09.2020 r. odbyło się Posiedzenie Zespołu Oceny Projektów Inwestycyjnych (ZOPI), na którym podstawowym celem było wyłonienie najbardziej optymalnego wariantu w ramach dokumentacji projektowej etapu Studium Techniczno – Ekonomiczno – Środowiskowego (STEŚ) dla budowy obwodnicy Brzegu w ciągu DK39.

Wariant ten będzie rekomendowany do kolejnego etapu – posiedzenia Komisji Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych (KOPI) przed złożeniem Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach (DŚU).

Na posiedzeniu ZOPI rozpatrzono i oceniono dokumentację projektową dla trzech wariantów i dwóch podwariantów, których długość w zależności od wariantu wynosi od 7,8 km do 8,3 km (przebieg po nowym śladzie drogi). Rekomendowanym wariantem dla przedmiotowej inwestycji, wyłonionym na dzisiejszym posiedzeniu jest wariant W1D.

Udział w posiedzeniu, wzięli przedstawiciele GDDKiA, Wykonawcy, przedstawiciele organów administracji samorządowej i rządowej oraz instytucji zainteresowanych ocenianym zadaniem inwestycyjnym.

W ramach tego projektu przewidziano budowę obwodnicy Brzegu w ciągu DK39 o klasie GP i przekroju jednojezdniowym dwupasowym wraz z budową obiektów inżynierskich, w tym most przez rzekę Odrę.

Powstaną także urządzenia BRD oraz urządzenia ochrony środowiska, wykonana zostanie przebudowa i rozbudowa kolidujących dróg poprzecznych, cieków, a także przebudowa i budowa infrastruktury technicznej.

Poniżej zamieszczamy orientację zawierającą analizowane korytarze obwodnicy.

23 września 2020